In Граматика By Вікторія

Частини мови в англійській мові

Кожне слово англійської мови можна віднести до певної категорії, яких кілька і іменуються вони частинами мови (parts of speech). Вивченням частин мови в англійській мові займається такий розділ граматики, як морфологія (morphology). Всі слова англійської мови класифіковані на частини мови згідно трьома критеріями: граматичне значення, форма і синтаксична функція. Виходячи з цих принципів, в англійській мові існують самостійні (notional) і службові (functional) частини мови.

Самостійні частини мови в англійській мові

Ці частини мови є незалежними і здатні виконувати будь-яку синтаксичну функцію в реченні. До цієї групи відносяться: іменник, прикметник, слова категорії стану, займенник, числівник, дієслово, прислівник.

  1. Ім’я іменник (Noun) — це частина мови, що позначає предмет, живі істоти, абстрактні поняття, явища. Відповідає на питання «хто? що? ». Усі іменники діляться на загальні (common), власні (proper) і конкретні (concrete). Також існує класифікація на обчислювані і неісчісляемие (countable and uncountable). Ім’я іменник має категоріями роду (gender), числа (number) і відмінка (case). Приклади: a flower — квітка, Henry — Генрі, tea — чай, time — час, money — гроші, water — вода.
  2. Прикметник (Adjective) — це частина мови, що позначає ознаку предмета, особи чи явища. За характером ознаки всі прикметники можна розділити на якісні (qualitative) і відносні (relative). За принципом словотворення вони бувають простими (simple), похідними (derived) і складними (compound). Також прикметники володіють ступенями порівняння (degrees of comparison): позитивної (positive degree), порівняльної (comparative degree) і чудовою (superlative degree). Примеры: difficult (трудный), golden (золотой), red (красный), unknown (неизвестный), well-made (искусно виконаний), longlongerthe longest (довгий — довший — найдовший).
  3. Слова категорії стану (the Stative) — це розряд слів, що позначають фізичний або психічний стан, часто з модальним фарбуванням. У реченні вони відіграють роль присудка безособового пропозиції. Приклади: alive (живий), pity (жалість), afraid (переляканий).
  4. Займенник (Pronoun) — частина мови, яка вказує на предмет або якість предмета, не називаючи його. Займенники володіють категоріями роду і числа. В англійській мові існує кілька груп займенників: особисті (personal), присвійні (possessive), вказівні (demonstrative), невизначені (indefinite), поворотні (reflexive), негативні (negative) займенники. Примеры: he (он), my (мой), our (наш), this (этот), something (что-то), every (каждый), herself (сама), nobody (никто).
  5. Числівник (Numeral) — частина мови, що позначає кількість і порядок предметів при рахунку. Числівники бувають порядковими (ordinal numbers) і кількісними (cardinal numbers). Приклади: twelve (12), thirteenth (13-й).
  6. Дієслово (Verb) — частина мови, що позначає дію або стан. У залежності від значення і ролі в реченні дієслова бувають смислові (notional), службові (semi-auxiliary), допоміжні (auxiliary). Всі англійські дієслова поділяються на правильні і неправильні (regular and irregular). Крім цього дієслова в особистій формі володіють такими категоріями як: особа (person), число, аспект (aspect), час (tense), заставу (voice) і спосіб (mood). Приклади: run (бігати), must (повинен), be (бути), paint (малювати).
  7. Прислівник (Adverb) — частина мови, що позначає характер дії і відповідає на питання Як? Де? Коли? Чому? Яким чином? (How? Where? When? Why? In what manner?). Прислівники також діляться на групи: прислівники місця (place), часу (time), способу дії (manner), частоти (frequency), ступеня (degree). Примеры: here (здесь), today (сегодня), suddenly (вдруг), usually (обычно), rather (достаточно).

Службові частини мови в англійській мові

У цій групі ми назвемо спілки (conjunctions), прийменники (prepositions), частки (particles), вигуки (interjections), модальні слова (modal words) і вигуки (exclamations). Приклади: and (і), in (в), merely (просто), well (ну), perhaps (можливо), ah (ой). За допомогою цих частин мови в англійській мові з’єднуються слова та пропозиції, констатується або посилюється значення інших слів, а також визначається ставлення мовця до змісту висловлювання.

Це лише короткий огляд всіх наявних частин мови англійської мови. Як видно, частини мови в англійській мові бувають різні і для більш детального вивчення будь-якої з них необхідно звертатися до підрозділу «Частини мови» в розділі «Граматика». Якщо ж ви впевнені у своїх знаннях, то спробуйте пройти наступний тест:

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>