In Граматика By Олександра

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Дієслово можна по праву назвати найскладнішою частиною мови англійської мови. У пропозиції англійське дієслово завжди стоїть в одній зі своїх форм, і тільки знання всіх нюансів формоутворення допоможе правильно зрозуміти зміст речення.

Всі англійські дієслова поділяються на правильні (Regular Verbs) і неправильні (Irregular Verbs). Цей поділ виражається в тому, як дієслова утворюють форми простого минулого часу (Past Simple) і причастя минулого часу (Participle II).

Правильні дієслова утворюють свої форми за певними правилами, а саме за допомогою закінчення — ed.

А ось форми неправильних дієслів не мають фіксованого закінчення, тому їх доведеться просто вивчити. Втім, вивчаючи таблицю неправильних дієслів англійської мови, ви помітите, що і вони утворюються по декількох зразках.

Неправильних дієслів не так вже й багато, і більшість з них — дуже поширені і незамінні слова в мові. Для зручності вивчення всі неправильні дієслова англійської мови прийнято представляти в таблиці в алфавітному порядку. Деякі неправильні дієслова можуть мати два різні способи утворення форм, в цьому випадку обидва варіанти вказуються в таблиці. Детальніше про неправильні дієсловах можна прочитати в статті «Три форми неправильних дієслів» на нашому сайті.

Ми пропонуємо вам відразу запам’ятовувати не тільки три форми неправильних дієслів, а й їх переведення. Ви можете завантажити таблицю неправильних дієслів англійської мови або користуватися нею прямо на сайті. Також ви можете випробувати свої знання, пройшовши тест «Тест на правильні і неправильні дієслова в англійській мові».

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

↓ Завантажити таблицю неправильних дієслів (* .pdf, 90 Кб)

Infinitive Past Simple Participle II Переклад
abide abode (abided) abode (abided) перебувати, терпіти, дотримуватися
arise arose arisen виникати, підніматися
awake awoke awoken будити
be was (were) been бути
bear bore born нести, народжувати
beat beat beaten бити
become became become ставати
begin began begun починати
bend bent bent гнути
bet bet bet тримати парі
bid bade (bid) bidden (bid) пропонувати ціну
bind bound bound пов’язувати
bite bit bitten кусатися
bleed bled bled кровоточити
blend blended (blent) blended (blent) змішувати
bless blessed (blest) blessed (blest) благословляти
blow blew blown дути
break broke broken ламати
breed bred bred розмножуватися
bring brought brought приносити
build built built будувати
burn burnt (burned) burnt (burned) горіти, палити
burst burst (bursted) burst (bursted) вибухати
buy bought bought купувати
cast cast cast кидати, проводити кастинг
catch caught caught ловити
choose chose chosen вибирати
cling clung clung чіплятися
come came come приходити
cost cost cost коштувати
creep crept crept повзти
cut cut cut різати
dare durst (dared) dared (по) сміти
deal dealt dealt вести справи
dig dug dug копати
do did done робити
draw drew drawn малювати, тягти
dream dreamed (dreamt) dreamed (dreamt) мріяти
drink drank drunk пити
drive drove driven керувати автомобілем
dwell dwelt dwelt мешкати, зупинятися
eat ate eaten є
fall fell fallen падати
feed fed fed годувати
feel felt felt відчувати
fight fought fought боротися
find found found знаходити
flee fled fled втекти
fling flung flung кидатися
fly flew flown літати
forbid forbade forbidden забороняти
forget forgot forgotten забувати
forgive forgave forgiven пробачити
freeze froze frozen заморожувати
get got got (gotten) отримувати
give gave given давати
go went gone йти
grind ground ground точити, молоти
grow grew grown рости
hang hung hung висіти
have (has) had had мати
hear heard heard чути
heave heaved (hove) heaved (hove) піднімати
hew hewed hewn (hewed) розрубувати
hide hid hidden ховати
hit hit hit потрапляти, ударяти
hold held held тримати
hurt hurt hurt завдавати болю
keep kept kept утримувати, підтримувати
kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled) ставати на коліна
knit knitted (knit) knitted (knit) в’язати
know knew known знати
lay laid laid класти, стелити
lead led led вести, лідирувати
lean leant (leaned) leant (leaned) нахилятися, притулятися
leap leapt (leaped) leapt (leaped) стрибати
learn learnt (learned) learnt (learned) вчитися, дізнаватися
leave left left покидати, залишати
lend lent lent давати в борг
let let let дозволяти
lie lay lain лежати
light lit lit запалювати, освітлювати
lose lost lost втрачати
make made made робити, майструвати
mean meant meant значити
meet met met зустрічати, знайомитися
mow mowed mown косити
pay paid paid платити
put put put класти, ставити
read read read читати
rend rent rent відривати, розлучати
rid rid (ridded) rid (ridded) звільняти, позбавляти
ride rode ridden їздити верхи
ring rang rung дзвонити
rise rose risen сходити, підніматися
run ran run бігти
saw sawed sawn (sawed) пиляти
say said said сказати
see saw seen бачити
seek sought sought шукати
sell sold sold продавати
send sent sent посилати
set set set садити, встановлювати
sew sewed sewn (sewed) шити
shake shook shaken трясти
shed shed shed проливати
shine shone shone світити, сяяти
shoot shot shot стріляти
show showed shown показувати
shrink shrank shrunk стискатися
shut shut shut закривати, зачиняти
sing sang sung співати
sink sank sunk занурюватися, опускатися
sit sat sat сидіти
slay slew slain вбивати
sleep slept slept спати
slide slid slid ковзати
smell smelt smelt пахнути, нюхати
smite smote smitten розбити, убити
sow sowed sown (sowed) сіяти
speak spoke spoken говорити
speed sped (speeded) sped (speeded) мчати
spell spelt (spelled) spelt (spelled) читати по буквах
spend spent spent витрачати, проводити
spill spilt (spilled) spilt (spilled) розлити
spin spun spun крутити, прясти
spit spat spat плювати
split split split розділяти, розколювати
spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled) псувати
spread spread spread розгорнути, поширювати
spring sprang sprung стрибати, скакати
stand stood stood стояти
steal stole stolen красти
stick stuck stuck встромляти, приліпити
sting stung stung жалити
stink stank stunk смердіти
strike struck struck страйкувати, ударяти
string strung strung нанизати, натягнути
strive strove (strived) striven (strived) намагатися, прагнути
swear swore sworn клястися, лаятися
sweep swept swept підмітати
swell swelled swollen (swelled) опухати
swim swam swum плавати
swing swung swung качати
take took taken брати
teach taught taught навчати
tear tore torn рвати
tell told told розповідати
think thought thought думати
thrive thrived (throve) thrived процвітати, процвітати
throw threw thrown кидати
thrust thrust thrust штовхнути, сунути
understand understood understood розуміти
upset upset upset перекинути, засмутитися
wake woke woken будити
wear wore worn носити одяг)
weave wove woven ткати
wed wedded (wed) wedded (wed) одружитися
weep wept wept плакати, пітніти
win won won перемагати
wind wound wound заводити годинник, намотувати
wring wrung wrung скручувати, крутити
write wrote written писати

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>