In Науки By Інна

Стилі англійської мови

Сфера діяльності людини обширна. Напевно, саме тому область пізнання нового невичерпна. З тих самих пір, як людина зіткнувся з необхідністю спілкуватися, він зробив висновок, що не у всіх ситуаціях звичний йому спосіб спілкування, а точніше, те, як він каже (мовні засоби), може повною мірою донести бажану інформацію до адресата. З цього часу можна говорити про появу стилів мови. З історичної точки зору точної дати вказати ми не можемо, адже навіть первісна людина у своїй промові споживала зовсім різні слова (або звуки) при спілкуванні з сім’єю і з главою племені, якщо він, і правда, був розумним до того часу.

Стиль — це вибір мовних засобів, за допомогою яких ви хочете донести інформацію. Вибір стилю залежить від сфери діяльності людини і кінцевої мети інформативності повідомлення.

Стилі англійської мови

Вивченням стилів в англійській мові займається наука, яка називається «Стилістика». Стилі англійської мови різноманітні. Ті чи інші стилі, так само як і необхідність їх вживати, виникали з розвитком людства, а точніше, зі сферами його діяльності.

Газетний стиль (різновид публіцистичного стилю)

Мета газетного стилю — інформувати читача. В англомовних газетах стиль англійської мови, іменований газетним стилем, не містить авторської оцінки. Він представлений в новинних повідомленнях, що носять інформативний характер. Авторські оцінки містять статті коментаторів, редакційні колонки. Ці матеріали містять суб’єктивну точку зору.

Для газетного стилю англійської мови характерне використання політичних та економічних термінів, а також газетних кліше, скорочень і неологізмів. Граматичної особливістю новинних повідомлень є наявність складних синтаксичних конструкцій. Це обумовлено необхідністю викласти найбільш коротко велику кількість фактів.

Науковий стиль

Науковий стиль англійської мови призначений для фахівців, що володіють відповідними знаннями. У зв’язку з вищесказаним, переклад має бути здійснено з загальноприйнятою системою перекладу технічних текстів (посилання на статтю про технічні тексти). Синтаксична конструкція повинна бути стрункою і стереотипної. Кожен абзац в тексті починається з ключового пропозиції, що несе основну думку.

Ораторський стиль (варіант публіцистичного стилю)

Стилі англійської мови припускають і вивчення монологу, яскравим прикладом якого є ораторський стиль. Основна мета цього стилю — переконати в правильності висунутих положень. Стилістичної особливістю є використання всіх видів повторів.

Розмовний стиль

Цей стиль англійської мови виник на базі усного мовлення. Для цього стилю мовлення характерні компресії, усічені форми (is not, will not), абревіатури (ad, PC).

Офіційно- діловий стиль

Це стиль офіційних документів та кореспонденції. Використання цього стилю дозволяє забезпечити повну ясність інформації. Стилістичний характер — велика кількість стереотипних кліше та штампів.

Художній стиль

Цей стиль англійської мови застосовується в художній літературі. На відміну від газетного стилю, художній стиль покликаний виражати думки, почуття автора. Характеризується образністю, емоційністю. Використовує цей стиль різні мовні засоби: метафору, епітет, анафору, інверсію.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>