In Граматика By Вікторія

Союзи в англійській мові

Вивчаючи граматику англійської мови, ми знайомимося з самостійними (notional parts of the speech) і службовими (functional parts of the speech) частинами мови. Перші, як відомо, мають незалежне значення і можуть виконувати різні синтаксичні ролі у реченні. А ось друга самостійного значення не мають, а лише з’єднують слова і пропозиції, іноді підсилюють або визначають значення інших слів. До службових частин мови належать спілки, прийменники, частки, вигуки, модальні дієслова та вигуки. Перша зазначена службова частина мови, тобто союз (conjunction), і є предметом нашого обговорення в даній статті.

Що таке «союз» в англійській мові?

Як ми вже говорили, це службова частина мови, яка допомагає оформити зв’язок між частинами складного речення, між окремими реченнями в тексті, а також між словами в складі простого речення. Якщо ми говоримо про форму спілок в англійській мові, то зазначаємо, що в даному випадку вони можуть бути простими, складними і складовими. Судячи з назв можна припустити, що прості (simple) являють собою одне слово (and, but, or), складні (compound) виражаються за допомогою двох простих спілок (wherever, howerer), а складові (composite) оформлені як поєднання службових і знаменних слів (as well as, in order that).

Якщо ж мова йде про функцію, яку виконують союзи в англійській мові, не забуваємо, що всі існуючі союзи можна розділити на дві групи: сурядні (coordinating) і підрядні (subordinating). Перші потрібні, щоб зв’язати однорідні члени речення або ж просто незалежні речення в складі складносурядного. Підрядні ж союзи в англійській мові служать для приєднання підрядного пропозиції до головного в складі складного.

У свою чергу, розглядаючи більш детальну класифікацію спілок в англійській мові, ми бачимо, що сурядні сполучники бувають:

 • сполучні / copulative (and, as well as, both … and та інші)

  It was all dark overhead and in front of her there was a long passage. (And — у значенні «і»)

  Both Tom and Ann were late.

  He neither wrote nor phoned.

 • протівітельние / adversative (and, but, yet, however та інші)

  Henry lived in a small town, but then he got a job in a big city and moved there with his wife.

  The waters of the sea were deep, yet clear.

 • розділові / disjunctive (or, eitheror)

  He was not quick either of vision or conception.

  Be polite or you’ll miss your chance!

 • причинно-наслідкові / causative-consecutive (for, so)

  She missed the plane for her car broke down.

Підрядні сполучники в англійській мові більш різноманітні, тому і класифікацій у них в два рази більше. Основними групами підрядних союзів в англійській мові є наступні:

 • із’яснітельние (that, whether, if)

  He suggested that we should give him the time to think over the problem. (that — що, щоб)

  I do not care whether she comes to the party or not.

 • тимчасові (when, as soon as, till, before, while та інші)

  Dinner will be served at 7.30 after the guests arrive.

  What have you been doing since you were fired from work?

 • причинні (as, because, since та інші)

  Farmers must rise early since they have so much work to do. (since — оскільки, так як)

  The government requires warnings on cigarettes because smoking is not good for your health.

 • цільові (in order that, so that та інші)

  I will lend you my car so that you fill it up with petrol.

  He put on his glasses in order that he could see better.

 • умовні (if, unless, provided / providing that, supposing, once та інші)

  Please, come by my house if you get a chance.

  She’d be very attractive provided that she lost all that weight.

 • уступітельние (though, although)

  He was gay though tired.

  We still went to the beach although the sun was not shining.

 • способу дії та порівняння (as if, so … as, as … as, than, the … the та інші)

  He shook his head a bit as if in wonder that he had permitted himself this behaviour.

  The more I think about it the more nervous I become.

 • слідства (so … that, that)

  She arrived early so that she could help me prepare the meal.

  The film was so boring that I felt asleep.

Союзів в англійській мові не так вже й багато, і вивчити їх все можна. Одним з найкращих способів їх запам’ятовування, на мою думку, є постійний перегляд таблиці із спілками в англійській мові. Таку таблицю можна скласти самостійно, виписавши в стовпець всі союзи, розділивши їх на групи, а також забезпечивши їх перекладом і пропозицією з прикладом вживання. Або ж можна скористатися готовим матеріалом, який присвячений спілкам в англійській мові. Наприклад, з книги Г. А. Епштейн «Прийменники. Союзи. Словотвір »(Санкт-Петербург, видавництво« КАРО », 2001р) або посібника« Structured tasks for English practice »(Gallaucet College).

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Like і as в англійській мові»
 • «Сочінітельние спілки в англійській мові»
 • «Підрядні сполучники в англійській мові»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест на вживання спілок в англійському реченні».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>