In Науки By Олександра

Слова-зв’язки в англійській мові

Однією з основних цілей кожної людини, вивчає іноземну мову, є зробити свою промову якомога більш багатою, невимушеній і наближеною до оригінальному варіанту розмови. Природно, дана непроста мета містить в собі безліч підпунктів, як, наприклад, поповнення словникового запасу, робота з мовним апаратом (вимовою), розуміння реалій тієї нації і тієї держави, чия мова людина вивчає, і багато іншого. Але все це неможливо без уміння складати гарні, різнопланові речення, що виражають погляди і думки найбільш широким чином. Саме в цьому нам і допомагають так звані слова-зв’язки (linking words or linkers). Їх не можна віднести до певної частини мови, так як словом-зв’язкою може бути союз, прислівник, прийменник, частка і т.д. Але основна функція цих слів полягає в тому, що вони надають нашим висловлюванням логічно завершену форму, якусь окреслену площину, до якої розвивалася наша думка.

Всі слова-зв’язки можна розділити на кілька груп, залежно від того, яку функцію в реченні вони виконують:

 1. Слова, що дозволяють привести приклади, які підтверджують вашу точку зору (linkers for giving example)
  • For example (наприклад)
  • For instance (наприклад)
  • Namely (а саме)

  There are two problems in process of buying new equipment: namely, the expense and the time.

 2. Слова, що дозволяють доповнити вислів необхідною інформацією (linkers for adding more information)
  • And (і)
  • In addition (до того ж)
  • As well as (так же … як)
  • Also (також)
  • Too (теж)
  • Besides (крім того)
  • Furthermore (до того ж)
  • Moreover (більше того)
  • Apart from (крім того)
  • In addition to (на додаток до)

  And використовується для об’єднання схожих ідей або понять. При перерахуванні необхідно ставити кому після кожного об’єкта перерахування, але не перед союзом and. Якщо союз and використовується більше одного разу, то перед ним теж буде ставитися кома.

  We discussed training of the staff and the budget of the company.

  We discussed training of the staff, and the budget, and the ways of delivery.

  Also використовується в тому випадку, якщо ви хочете висловити допоміжне думка, або ж зробити наголос на тій нової думки, яку збираєтеся озвучити.

  We are concerned not only about the costs, but also about the quality of the products.

  Also не використовується на початку речення. Якщо ви хочете почати висловлювання зі слова з таким же значенням, то краще вдатися до використання зв’язок in addition / in addition to this.

  In addition to the costs, we are concerned by the quality of the products.

  Зв’язка аs well as ставиться або на початку, або в середині речення. А ось зв’язка too слід як правило в кінці.

  We are interested in the costs as well as the quality of the products.

  We are concerned by the insurance package too.

  Apart from і besides використовуються з тим самим значенням, що й in addition to, as well as. А moreover / furthermore дозволяють нам внести додаткові роз’яснення до вже завершеному висловом.

  Apart from (besides) Ferrari, our company is the largest sports car manufacturer.

  Marketing plans of your company give us a view of a new potential market. Moreover (furthermore), they inform us about possible ways of future negotiations.

 3. Слова, що дозволяють підвести підсумок всього висловлювання (linkers for summarising information)
  • In short (коротко)
  • In brief (коротше кажучи)
  • In summary (у підсумку)
  • To summarise (підводячи підсумок)
  • In conclusion (на закінчення)
  • In a nutshell (у двох словах)
  • To conclude (роблячи висновки)

  Ми зазвичай використовуємо ці слова на початку речення, щоб дати короткий огляд того, що ми вже сказали або написали.

  In brief (in a nutshell / in short) the negotiations of two companies did not reach the final point.

 4. Слова, що дозволяють розставити ідеї в потрібній послідовності (linkers for sequencing ideas)
  • The former,the latter (перший … останній)
  • Firstly, secondly (по-перше, по-друге)
  • Finally (зрештою)
  • The first point is (по-перше)
  • Lastly (нарешті)
  • The following (наступний)

  Firstly, secondly, finally, lastly є найкращим способом перерахування ідей. Але слова fourthly, fifthly використовуються вкрай рідко. Замість цього спробуйте застосувати the first point, the second pointthe seventh point і т.д. The following є найкращим словом-зв’язкою, яким можна розпочати перерахування.

  The following people have been chosen by the administration of the company to go on the training course: Mr. Johnson, Mrs. Jones and Mrs. Hardy.

 5. Слова, використовувані для висловлювання причини відбувається (linkers for giving a reason)
  • Due to / due to the fact that (згідно / згідно з тим фактом, що)
  • Owing to / owing to the fact that (завдяки / завдяки тому, що)
  • Because (бо)
  • Because of (через те, що)
  • Since (з тих пір, як)
  • As (так як)

  Після зв’язок due to / owing to обов’язковою умовою є використання іменника.

  Due to the rise in oil prices, the state inflation rate rose by 1.41%.

  Owing to the demand, we are able to supply your company all items within 2 weeks.

  Якщо ви хочете продовжити дані зв’язки іншими частинами мови, то краще використовувати зв’язки due to the fact / owing to the fact.

  Because / because of також вимагають після себе іменника.

  Because of bad weather the supplement of the products was stopped till the next day.

  Since / as несуть в собі ту ж смислове навантаження, що і because.

  Since our company is expanding, we need to hire more employees.

  As our company is expanding, we need to hire more employees.

 6. Слова, використовувані для окреслення результату висловлювання (linkers for showing the result)
  • Therefore (тому)
  • So (таким чином)
  • Consequently (отже)
  • This means that (це означає, що)
  • As a result (внаслідок)

  Therefore, so, consequently and as a result використовуються з однією і тією ж смисловим навантаженням і є абсолютно взаємозамінними.

  Our company is expanding. Therefore / So / Consequently / As a result, we are taking on extra staff.

  So використовується в більшості випадків у неформальному спілкуванні.

 7. Слова, що допомагають протиставити ідеї одна інший (linkers which help to contrast ideas)
  • But (але)
  • However (однак)
  • Although / even though (хоча / навіть якщо)
  • Despite / despite the fact that (незважаючи на / незважаючи на той факт, що)
  • In spite of / in spite of the fact that (незважаючи на / незважаючи на той факт, що)
  • Nevertheless (незважаючи на це, все-таки)
  • Nonetheless (тим не менше)
  • While (у той час, як / незважаючи на те, що)
  • Whereas (оскільки / незважаючи на)
  • Unlike (на відміну від)
  • In theoryin practice … (з теорії … на практиці ж …)

  But є більш неформальним, ніж however, але обидва слова-зв’язки використовуються на початку смисловий фрази.

  She works hard, but she does not earn much money.

  She works hard. However, she does not earn much money.

  Although, despite and in spite of використовуються для протиставлення двох точок зору, тому вони вимагають обов’язкової наявності двох частин пропозиції.

  Although it was not warm, she went out in a light dress.

  In spite of the cold, she went out in a light dress.

  Nevertheless і nonetheless передають зміст, схожий з in spite of (anyway).

  The weather was cold, but she went swimming nevertheless. (In spite of the fact that it was cold.)

  This company is doing great. Nonetheless, they are not going to expand.

  While, whereas і unlike показують наскільки ті чи інші ідеї або предмети відмінні один від одного.

  While my mother has blue eyes, mine are green.

  Taxes have gone up, whereas social security contributions have gone down.

  Unlike in Europe, Asia has cheap petrol.

  In theoryin practice … вказує на несподіваний результат висловлювання.

  In theory, students should prepare for lessons, in practice, they often do not do that.

Існують деякі інші слова-зв’язки, але вони набагато менш вживаються, ніж всі вищеперелічені і в цілому є або похідними від згаданих у цій статті, або синонімами.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>